Представљени резултати годишњег истраживања о положају и потребама младих

Истраживање је спроведено од септембра до новембра 2015. године на националном репрезентативном узорку младих од 15 до 30 година.

У поређењу са досадашњим, ово истраживање је било комплексније и обимније, обухватајући две фазе теренског истраживања, оба са националим репрезентативним узорком од по 1500 младих, уз 12 фокус група организованих у већим градовима Србије. Теме у истраживању покриле су кључне области од значаја за младе: услове живота, запошљавање, предузетништво, праксе, каријерно вођење и саветовање, неформално образовање, мобилност, волонтирање, социјално укључивање, здравље, безбедност, културу, информисаност и друге.

Савет за младе, Вања Удовичић, Ненад Боровчанин, Снежана Клашња

Овогодишње истраживање показало је да су незапосленост и економска ситуација и даље највећи проблеми младих у Србији али знатно мање него 2014. године (23,5% у 2015. у односу на 38,5% у 2014). Млади незапослени који су завршили школовање, велики проценат неактивности на тржишту рада објашњавају уверењем да се посао добија само преко везе (23,2%) и чињеницом да су послови у понуди неадекватно плаћени (22,3%).

Иако 46,1% младих сматра да су обуке ван школског система важан елеменат додатног усавршавања, само 26% младих је до сада завршило неки вид ових обука, док 37% сматра да их у понуди нема довољно. Проценат младих који живе са родитељима опао је са 70,6% у 2014. на 59% младих који су стамбено и финансијски још увек зависни.

Савет за младе, Вања Удовичић, Ненад Боровчанин, Снежана Клашња

Редовна истраживања о положају и потребама представљају једно од основних, на подацима заснованих полазишта министарства за израду и праћење спровођења свих стратешких докумената из области омладинске политике као и за постављање приоритета код финансирања програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.

Истраживање о положају и потребама младих у Србији I - Новембар 2015.

Истраживање о положају и потребама младих у Србији II - Новембар 2015.

Top