ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ДВА КАНДИДАТА ЗА САВЕТОДАВНИ ОДБОР РЕГИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ МЛАДИХ

На основу Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих и члана 32. и 33. Статута Регионалне канцеларије за сарадњу младих расписује се позив за избор два кандидата за чланство у Саветодавном одбору Регионалне канцеларије за сарадњу младих, које предлаже Управни одбор за Републику Србију.

Позивају се заинтересовани стручњаци по тематским питањима Регионалне канцеларије за сарадњу младих (РКСМ), укључујући представнике донаторске заједнице, цивилног друштва, међународних организација и других релевантних институција, да поднесу своју пријаву са прилозима, према пропозицијама овог позива.

РКСМ представља независни институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, која је успостављена наведеним споразумом потписаним 4. јула 2016. године у Паризу. Уговорне стране су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија.

Мисија РКСМ је:

 • Подстицање регионалних размена младих и њихових идеја, као основе будуће перспективне сарадње у региону, засноване на вредностима коегзистенције, толеранције и поштовања људских права и разноликости, као и посвећености принципима инклузије и безбедности;

 • Унапређење регионалне сарадње међу младима и институцијама које се баве младима и обезбеђивање имплементације заједничких програма за младе који се фокусирају на принципе демократског управљања, одрживог економског раста, образовања и иновација;

        • Координација сарадње младих са западног Балкана.

Структуру РКСМ чине Управни одбор, Секретаријат и Саветодавни одбор.

Свака уговорна страна има три члана у Саветодавном одбору. Од тог броја, Управни одбор предлаже по два члана, док генерални секретар предлаже једног. Укупни број чланова Саветодавног одбора је 18.

Надлежности Саветодавног одбора:

• Саветодавни одбор може, на сопствену иницијативу и/или у складу с мандатом Управног одбора и/или генералног секретара, да спроведе истраживање, изради процене и сачини препоруке о питањима из делокруга активности и оквира мандата РКСМ;

• Саветодавни одбор може да формира радне групе сачињене од својих чланова и спољних стручњака, на основу препоруке Управног одбора;

       • Саветодавни одбор подноси извештаје Управном одбору и генералном секретару.

Кандидати Републике Србије за чланство у Саветодавном одбору РКСМ треба да испуњавају следеће услове:

  • Да су стручњаци у тематским областима РКСМ са аспекта Републике Србије у једној од следећих области: регионална сарадња на западном Балкану, мобилност младих, омладинска политика, европске интеграције, образовна политика, са најмање седам година искуства;
  • Најмање пет година искуства у стратешком планирању и развоју у једном од стубова РКСМ (регионална мобилност, интеркултурално учење, грађански активизам, унапређење могућности запошљавања младих, сарадња у области културе, спорта итд.);
  • Искуство и учешће у релевантним радним групама, телима и мрежама на регионалном и европском нивоу;
  • Добро познавање националног контекста свих потписница Споразума о оснивању РКСМ пре свега актуелног стања у области рада с младима;
  • Најмање седам година искуства у раду у међународним организацијама и радним телима, додељивању и администрирању грантова или пројектном менаџменту;
  • Компетенције за рад у интеркултуралном окружењу;
  • Напредно знање енглеског језика.

Период именовања

Чланови Саветодавног одбора се именују на период од две године, уз могућност продужења.

Додатне информације

За ангажовање чланова Саветодавног одбора није предвиђена новчана накнада. 

Путни трошкови и трошкови смештаја током састанака и других активности које ће чланови Саветодавног одбора имати у оквиру РКСМ биће покривени од стране РКСМ.  

Неопходна документација коју кандидати прилажу (на српском и енглеском језику):

  • CV (Europass формат)
  • Мотивационо писмо (мотивационо писмо не сме бити дуже од 500 речи и мора одговорити на питање какав би био допринос и компаративна предност која потенцијалног кандидата квалификује за учешће у Саветодавном одбору)

Рок и начин подношења пријава:

Пријаве се подносе до 19. јуна 2017. године, искључиво електронском поштом на адресу:

medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Начин избора кандиданта:

Комисија за избор кандидата ће у поступку избора водити рачуна о стручности и оспособљености кандидата, применом принципа једнаких могућности и родне равноправности.

У првој фази вршиће се преглед потпуних и благовремених пријава, док ће се у другој фази обавити разговори са кандидатима који су прошли у ужи избор.

Изабрани кандидати ће бити обавештени путем електронске поште, најкасније до 29. јуна 2017. године.

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и мишљењем Међународног суда правде о декларацији о независности Косова

Top