Приступ информацијама од јавног значаја

Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја уређују се права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, ради остварења и заштите интереса јавности да зна и остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва. Ради остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја којима располажу органи јавне власти, овим законом установљен је институт Повереника за информације од јавног значаја, као самосталаног државног органа, који је независан у вршењу своје надлежности.

Где и како - Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Министарству омладине и спорта (у даљем тексту: МОС) може поднети свако физичко или правно лице, и то у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Захтев се подноси писаним путем слањем захтева:

 

  • поштом на адресу МОС, Палата „Србија”, Исток, Булевар Михајла Пупина број 2, 11070 Нови Београд,
  • факсом на број 011/ 311-2261,
  • електронском поштом на vesna.arsenijevic@mos.gov.rs, sekretarijat.mos@mos.gov.rs.

МОС је дужан да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, у канцеларији број 15. у седишту МОС, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено. Препоручује се писмено подношење захтева како не би долазило до погрешног тумачења које су информације заправо захтеване. Државни службеник одређен као особа за контакт за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја је: Весна Арсенијевић, самостални саветник у Одељењу за људске ресурсе и усклађивање рада унутрашњих јединица, Секретаријат МОС, e-mail: vesna.arsenijevic@mos.gov.rs, телефон 011/311-7581, Палата „Србија”, Исток, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд. Захтев мора да садржи: назив и адресу МОС, податке о тражиоцу информације (име, презиме, адреса, и евентуално други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи (јасно наведена информација која се тражи, односно на шта се конкретно она односи) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за подношење захтева као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, МОС ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. У складу са чланом 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, МОС је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести: 1) о поседовању информације, 2) стави му на увид документ који садржи тражену информацију, 3) изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице МОС. Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, МОС мора поступити по захтеву најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. Ако МОС није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева поступи по истом, дужно је да о томе, у року од седам дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информација од јавног значаја. МОС ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама МОС. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у друго време од времена које му је одредио МОС. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, МОС неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку. Ако МОС одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужно је да донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. Када МОС не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Образац - МОС има прописан образац за подношење захтева, али ће размотрити и захтев који није сачињен на истом.

Корисни линкови - Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Правни основ - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службeни глaсникРС 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

Назад

Услуге