Objavljen konkurs za omladinskog predstavnika Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih

 

KONKURS ZA OMLADINSKOG PREDSTAVNIKA

REPUBLIKE SRBIJE U UPRAVNOM ODBORU

REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH

 

S ciljem intenziviranja regionalne saradnje u omladinskom sektoru i jačanja evropske perspektive mladih, dana 4. jula 2016. godine u Parizu je potpisan Sporazum o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih. Sporazum se nadovezuje na  ciljeve navedene u okviru Berlinskog procesa i zasniva se na Zajedničkoj deklaraciji o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih na Zapadnom Balkanu potpisanoj 27. avgusta 2015. godine na Konferenciji o zapadnom Balkanu u Beču. Regionalna kancelarija za saradnju mladih je zamišljena kao institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, s mandatom i kapacitetom da podrži i stvori uslove za aktivnosti koje promovišu pomirenje, mobilnost, raznolikost, demokratske vrednosti, učešće, aktivno građanstvo i interkulturalno obrazovanje, uzimajući u obzir duh procesa evropskih integracija regiona.

Početak rada Regionalne kancelarije za saradnju mladih je planiran za 2017. godinu, uz prethodno konstituisanje Upravnog odbora, najvišeg organa odlučivanja. Upravni odbor će činiti12 članova, šest predstavnika ugovornih strana neposredno odgovornih za omladinsku politiku i šest omladinskih predstavnika ugovornih strana, čime je osigurano učešće mladih u procesu donošenja odluka.

Radi nastavka saradnje i partnerstva ostvarenog u procesu koji je prethodio zaključivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih kao i aktivne uloge udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Ministarstvo omladine i sporta su 24. oktobra 2016. godine, zaključili Memorandum o saradnji u procesu realizacije Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih, kojim je predviđeno obrazovanje tročlanekomisije radi utvrđivanja uslova i sprovođenje konkursa za omladinskog predstavnika u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih i obaveštavanje Ministarstva o izabranom kandidatu.

Omladinski predstavnik obavlja mandat u trajanju od tri godine, bez mogućnosti produženja.

Dužnost omladinskog predstavnika kao člana Upravnog odbora je, između ostalog,učešće u usvajanju trogodišnjeg strateškog plana i godišnjih operativnih planova, usvajanju godišnjih budžeta i trogodišnjeg finansijskog plana, odobravanju godišnjih programskih i finansijskih izveštaja, obezbeđivanju političke podrške ugovornih strana za strateške, operativne i finansijske planove, davanju saglasnosti za osnivanje radnih grupa za pojedina pitanja u vezi sa mladima, imenovanju i razrešenju generalnog sekretara Sekretarijata, odlučivanju o zaključivanju sporazuma o saradnji sa učesnicima i organizacijama izvan ugovornih strana, osnivanju odbora za izbor osoblja Sekretarijata i lokalnih ogranaka, kao i izveštavanje civilnog društva i krovnih saveza o radu i postignutim rezultatima i redovno učešće na svim sastancima Upravnog odbora (u toku pripremne faze decembar 2016. – mart 2017. planirano je održavanje 2-3 sastanka, a nakon toga sastanci će se održavati 1-2 puta godišnje).

Uslovi, neophodne kvalifikacije i kompetencije:

 • Državljanin/ka Republike Srbije;
 • Uzrasta od 18 do 30 godina;
 • Napredni nivo znanja engleskog jezika;
 • Aktivno učestvovanje u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou najmanje tri godine;
 • Učestvovanje u kreiranju i sprovođenju projekata usmerenih na ostvarivanje ciljeva definisanih u okviru Nacionalne strategije za mlade;
 • Poznavanje rada nacionalnih i lokalnih aktera omladinske politike;
 • Učešće u donošenju odluka na nivou tima, organizacije, radnih tela ili sektora;
 • Sposobnost povezivanja interesnih grupa na lokalnom, pokrajinskom, nacionalnom i međunarodnom nivou;
 • Sposobnost strateškog promišljanja;
 • Otvorenost za saradnju sa svim akterima iz oblasti omladinske politike;
 • Veštine zagovaranja;
 • Visok nivo veštine asertivne komunikacije;
 • Poznavanje regionalnog konteksta i iskustvo u realizaciji programa/projekata za mlade na nivou regiona;
 • Demonstriranje i promovisanje vrednosti aktera omladinske politike;
 • Aktivno poznavanje i korišćenje IKT tehnologija (elektronska pošta, društvene mreže, office paket).

Potrebna dokumentacija:

 • Prijavni formular
 • Biografija („Europass“ format)
 • 3 pisma preporuke

 

Nakon administrativne provere pristiglih prijava, sa kandidatima i kandidatkinjama koji uđu u uži izbor će biti sproveden intervju.

Prijavni formular se može preuzeti na adresama: www.napor.net i www.koms.rs

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu: konkurs.ryco@gmail.com sa naznakom: Prijava za omladinskog predstavnika u UO RKSM, najkasnije do subote, 19.11.2016.

Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete da se obratite na elektronskom poštom na adresu: konkurs.ryco@gmail.com

Više informacija o procesu formiranja Regionalne kancelarije za saradnju mladih Zapadnog Balkana možete videti na: www.rycowesternbalkans.org, a više informacija o daljim koracima na www.roadtoryco.com.

Top