Informator o radu

Informator o radu Ministarstva sporta je sačinjen u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21), i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu organa javne vlasti („Službeni glasnik RS”, broj 10/22).

Informator je objavljen u julu 2008. godine, a poslednji put ažuriran u jun 2024. godine.

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku.

Informator o radu, jun 2024  (word) ćirilica latinica
Informator o radu, jun 2024  (pdf)    ćirilica latinica

Štampana verzija informatora u vidu brošure i kataloga ne postoji, ali se zainteresovanom licu na zahtev dostavlja poslednja verzija, odštampani tekst informatora, uz naknadu nužnih troškova štampanja.

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja  

 

Top