Правилници

Наслов Тип документа
Правилник о дозволи за рад спортских стручњака Icon DOCX
Правилник о номенклатури спортских занимања и звања Icon DOCX
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта Icon DOCX
Правилник о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских стручњака Icon DOCX
Спортско - медицински упитник Icon DOCX
Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту Icon DOCX
Уверење о завршеном стручном оспособљавању у области спорта Icon DOCX
Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 95/16 и 45/18) Icon DOCX
Правилник о стручном спортском испиту Icon DOCX
Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта ("Службени гласник РС" бр. 51/16, 95/16, 59/17, 84/17 и 44/18) Icon DOCX
Правилник о садржини и начину вођењу Јединствене евиденције удружења, организација и предузетника у области спорта Icon PDF
Правилник о изменама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта Icon PDF
Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта Icon DOC
Правилник о изменама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта Icon PDF
Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности Icon PDF
Правилник о националним евиденцијама у области спорта Icon PDF
Правилник о националној категоризацији спортова Icon PDF
Правилник о спортским гранама од посебног спортског значаја Icon PDF
Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији Icon PDF
Правилник о изменама и допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана у области спорта Icon PDF
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта Icon PDF
Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта Icon DOCX
Правилник о условима обављања спортских делатности Icon PDF
Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима Icon PDF
Правилник о националној категоризацији спортских стручњака Icon DOCX
Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста Icon DOC
Правилник о надзору на стручним радом у области спорта Icon DOC
Правилник о начину издавања легитимације спортског инспектора Icon DOCX
Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта Icon PDF
Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистимаса посебним заслугама Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 30.