POZIV ZA IZBOR DVA KANDIDATA ZA SAVETODAVNI ODBOR REGIONALNE KANCELARIJE ZA SARADNjU MLADIH

Na osnovu Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih i člana 32. i 33. Statuta Regionalne kancelarije za saradnju mladih raspisuje se poziv za izbor dva kandidata za članstvo u Savetodavnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih, koje predlaže Upravni odbor za Republiku Srbiju.

Pozivaju se zainteresovani stručnjaci po tematskim pitanjima Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RKSM), uključujući predstavnike donatorske zajednice, civilnog društva, međunarodnih organizacija i drugih relevantnih institucija, da podnesu svoju prijavu sa prilozima, prema propozicijama ovog poziva.

RKSM predstavlja nezavisni institucionalni mehanizam za saradnju mladih zapadnog Balkana, koja je uspostavljena navedenim sporazumom potpisanim 4. jula 2016. godine u Parizu. Ugovorne strane su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

Misija RKSM je:

 • Podsticanje regionalnih razmena mladih i njihovih ideja, kao osnove buduće perspektivne saradnje u regionu, zasnovane na vrednostima koegzistencije, tolerancije i poštovanja ljudskih prava i raznolikosti, kao i posvećenosti principima inkluzije i bezbednosti;

 • Unapređenje regionalne saradnje među mladima i institucijama koje se bave mladima i obezbeđivanje implementacije zajedničkih programa za mlade koji se fokusiraju na principe demokratskog upravljanja, održivog ekonomskog rasta, obrazovanja i inovacija;

        • Koordinacija saradnje mladih sa zapadnog Balkana.

Strukturu RKSM čine Upravni odbor, Sekretarijat i Savetodavni odbor.

Svaka ugovorna strana ima tri člana u Savetodavnom odboru. Od tog broja, Upravni odbor predlaže po dva člana, dok generalni sekretar predlaže jednog. Ukupni broj članova Savetodavnog odbora je 18.

Nadležnosti Savetodavnog odbora:

• Savetodavni odbor može, na sopstvenu inicijativu i/ili u skladu s mandatom Upravnog odbora i/ili generalnog sekretara, da sprovede istraživanje, izradi procene i sačini preporuke o pitanjima iz delokruga aktivnosti i okvira mandata RKSM;

• Savetodavni odbor može da formira radne grupe sačinjene od svojih članova i spoljnih stručnjaka, na osnovu preporuke Upravnog odbora;

       • Savetodavni odbor podnosi izveštaje Upravnom odboru i generalnom sekretaru.

Kandidati Republike Srbije za članstvo u Savetodavnom odboru RKSM treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da su stručnjaci u tematskim oblastima RKSM sa aspekta Republike Srbije u jednoj od sledećih oblasti: regionalna saradnja na zapadnom Balkanu, mobilnost mladih, omladinska politika, evropske integracije, obrazovna politika, sa najmanje sedam godina iskustva;
  • Najmanje pet godina iskustva u strateškom planiranju i razvoju u jednom od stubova RKSM (regionalna mobilnost, interkulturalno učenje, građanski aktivizam, unapređenje mogućnosti zapošljavanja mladih, saradnja u oblasti kulture, sporta itd.);
  • Iskustvo i učešće u relevantnim radnim grupama, telima i mrežama na regionalnom i evropskom nivou;
  • Dobro poznavanje nacionalnog konteksta svih potpisnica Sporazuma o osnivanju RKSM pre svega aktuelnog stanja u oblasti rada s mladima;
  • Najmanje sedam godina iskustva u radu u međunarodnim organizacijama i radnim telima, dodeljivanju i administriranju grantova ili projektnom menadžmentu;
  • Kompetencije za rad u interkulturalnom okruženju;
  • Napredno znanje engleskog jezika.

Period imenovanja

Članovi Savetodavnog odbora se imenuju na period od dve godine, uz mogućnost produženja.

Dodatne informacije

Za angažovanje članova Savetodavnog odbora nije predviđena novčana naknada. 

Putni troškovi i troškovi smeštaja tokom sastanaka i drugih aktivnosti koje će članovi Savetodavnog odbora imati u okviru RKSM biće pokriveni od strane RKSM.  

Neophodna dokumentacija koju kandidati prilažu (na srpskom i engleskom jeziku):

  • CV (Europass format)
  • Motivaciono pismo (motivaciono pismo ne sme biti duže od 500 reči i mora odgovoriti na pitanje kakav bi bio doprinos i komparativna prednost koja potencijalnog kandidata kvalifikuje za učešće u Savetodavnom odboru)

Rok i način podnošenja prijava:

Prijave se podnose do 19. juna 2017. godine, isključivo elektronskom poštom na adresu:

medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs

Način izbora kandidanta:

Komisija za izbor kandidata će u postupku izbora voditi računa o stručnosti i osposobljenosti kandidata, primenom principa jednakih mogućnosti i rodne ravnopravnosti.

U prvoj fazi vršiće se pregled potpunih i blagovremenih prijava, dok će se u drugoj fazi obaviti razgovori sa kandidatima koji su prošli u uži izbor.

Izabrani kandidati će biti obavešteni putem elektronske pošte, najkasnije do 29. juna 2017. godine.

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova

Top