Održana konferencija „Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvoˮ

Nakon pozdravnog obraćanja kojim je otvorila konferenciju, pomoćnica ministra Snežana Klašnja održala je i uvodno predavanje na temu „Omladinsko preduzetništvo kroz sprovođenje omladinske politikeˮ. Tom prilikom prikazala je rezultate istraživanja koje Ministarstvo omladine i sporta sprovodi sa istraživačkim agencijama u cilju sagledavanja položaja i potreba mladih u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, programe i projekate usmerene ka unapređenju omladinskog preduzetništva i daljem razvoju njegovog regulatornog okvira, kao i primere dobre prakse u razvoju inovativnih modela podsticanja preduzetništva mladih posebno kroz preduzetničko obrazovanje. Posebno je naglasila značaj međusektorske saradnje kroz uspostavljanje stalnog dijaloga i saradnje javnog, civilnog i privatnog sektora za uspešno ostvarivanje ciljeva omladinske politike usmerenh ka razvijanju omladinskog preduzetništva.

U okviru konferencije održan je i stručni skup za nastavnike osnovnih i srednjih škola koji se odnosio upravo na značaj sticanja preduzetničkih i drugih veština i kompetencija potrebnih za celoživotno učenje i primenu novih informaciono-komunaikacionih tehnologija u nastavi.

Top