O B A V E Š T E Nj E O PRODUŽENjU ROKA

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima

O B A V E Š T E Nj E
O PRODUŽENjU ROKA 

ZBOG PROGLAŠENE VANREDNE SITUACIJE 
NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE 
PRODUŽAVA SE ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA 
JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA 
ZA UČEŠĆE U PROJEKTU:

REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA 
MALIH SPORTSKIH TERENA
NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE 
PO JAVNOM POZIVU OBJAVLjENOM 
DANA 16. APRILA 2014. GODINE

KRAJNjI ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 20. MAJA 2014. GODINE

Top