Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

U skladu sa čl. 112, 113, 114. i 115. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 10/16), u daljem tekstu: Zakon, a u vezi sa Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta („Službeni glasnik RS”, br. 64/16 i 18/20), u daljem tekstu: Pravilnik,

Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za prijavu predloga programa, odnosno projekata: Izgradnja, opremanje i održavanje  sportskih objekata na području Republike Srbije

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa, odnosno projekata u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od značaja za razvoj sporta na celom području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti i stepenu razvoja sportske infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave. Prioritet imaju programi, odnosno projekti koji se odnose na finansiranje radova na sportskim objektima čija je izgradnja započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.

Osnovni cilj programa, odnosno projekta je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika.

Sredstva za finansiranje programa, odnosno projekata biće planirana u budžetu Ministarstva za 2022. godinu, na poziciji 511 ‒ Zgrade i građevinski objekti.

USLOVI I KRITERIJUMI KOJE TREBA DA ISPUNI PREDLOŽENI PROGRAM, ODNOSNO PROJEKAT

Predlog programa, odnosno projekta izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Formalni kriterijumi

Predlozi programa, odnosno projekata razmatraju se ako su ispunjeni sledeći formalni kriterijumi utvrđeni u članu 16. Pravilnika:

– da je uz predlog dostavljeno propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu i predloženom programu, odnosno projektu (naziv nosioca  i naziv programa, odnosno projekta, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava, oblast opšteg interesa iz člana 112. stav 1. Zakona) i koje je potpisalo lice ovlašćeno za zastupanje predlagača, odnosno nosioca programa;

– da je predlog podnet na utvrđenom obrascu (aplikacionom formularu), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi;

– da je potpun, jasan, precizan i sadrži verodostojne podatke;

– da je podnet u propisanom roku.

KRITERIJUMI ODOBRAVANjA PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA

U postupku odobravanja programa, odnosno projekata izgradnje, opremanja i održavanja sportskih objekata ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 44. Pravilnika, i to:

 • da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
 • da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
 • da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
 • da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
 • da je sportski objekat kategorisan u sladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportskih objekata;
 • da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
 • da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
 • da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskih objekata predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
 • da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
 • da je sportski objekat u javnoj svojini (u celini ili delimično);
 • da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe;
 • da se izgradnja i održavanje i opremanje sportskog objekta u okvirima javno – privatnog partnerstva vrši pod uslovima i na način utvrđen zakonom kojim je uređeno javno – privatno partnerstvo;
 • da se ugovorom regulišu sva svojinska i imovinska pitanja u vezi izgradnje i održavanja sportskog objekta, u skladu sa zakonom kojim je uređena javna svojina i drugim zakonima.

U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

PREDLOG PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA

I DOKUMENTACIJA KOJA SE UZ PREDLOG PODNOSI

Podnosilac predloga programa, odnosno projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija

 1. Propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu i predloženom programu, odnosno projektu.
 2. Obrazac predloga programa, odnosno projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata).

Prateća dokumentacija

Uz predlog programa, odnosno projekata izgradnje, opremanja i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa odnosno projekta, i to:

 • izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat i kopija plana;
 • izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove ili po nekom drugom osnovu za predmetnu nepokretnost;
 • odgovarajuće odobrenje za izvođenje radova;
 • projektna dokumentacija;
 • opis preseka stanja izvedenih radova sa tehničkim izveštajem, sačinjen, overen i potpisan od strane tehničkih resornih stručnih odgovornih lica;
 • predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, sa potpisom i pečatom od strane odgovornog projektanta;
 • druga dokumentacija koja potvrđuje razloge za apliciranje u javnom pozivu;
 • izveštaj Komisije za tehnički pregled, odnosno Komisije za proveru tehničke ispravnosti, bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova, sa konstatacijom da je objekat podoban za izvođenje planiranih radova koji su predmet javnog poziva;
 • zapisnik o primopredaji i konačan obračun prethodno izvedenih radova i drugi dokazi kojima se potvrđuje finansiranje prethodnih radova.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKTA

Sva osnovna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena na adresu Ministarstva u zapečaćenoj koverti/paketu, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom ili lično.

Predlog programa, odnosno projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa neće biti uzet u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa, odnosno projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

‒ naziv godišnjeg programa, odnosno projekta kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

‒ naziv podnosioca predloga;

‒ adresa podnosioca predloga.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa, odnosno projekta, aplikacioni formular – Obrazac 3 možete preuzeti OVDE.

Predlog programa, odnosno projekta se šalje preporučenom poštom, kurirom ili lično, na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Sa naznakom:

ZA KONKURS

 PRIJAVA PREDLOGA PROGRAMA, ODNOSNO PROJEKATA:

IZGRADNjA, OPREMANjE I ODRŽAVANjE

SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na adrese: bratislav.petrovic@mos.gov.rs i marija.misovic@mos.gov.rs.

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE

30. NOVEMBAR 2021. GODINE

Top