Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: Prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije potrebama osoba sa invaliditetom

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa odnosno projekta koji se odnose na prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije potrebama osoba sa invaliditetom.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za obezbeđenje pristupačnosti postojećih sportskih objekata osobama sa invaliditetom.

Sredstva za finansiranje programa odnosno projekata biće planirana u budžetu Ministarstva za 2020. godinu, na poziciji 511-  Zgrade i građevinski objekti.

USLOVI I KRITERIJUMI KOJE TREBA DA ISPUNI PREDLOŽENI PROGRAM ODNOSNO PROJEKAT

Predlog programa odnosno projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

KRITERIJUMI ODOBRAVANjA PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA

Predlog programa odnosno projekta mora da ispunjava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1.  Pravilnika, i to:

 • Da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog člana 112. stav 1. tačka 3) Zakona;
 • Da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
 • Da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
 • Da se realizuje u Republici Srbiji;
 • Da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
 • Da će se realizovati u 2020. godini;
 • Da predviđa potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa.

U postupku odobravanja programa odnono projekta, pored navedenih, ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 44. Pravilnika, i to:

 • Da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
 • Da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
 • Da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
 • Da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata, u skladu sa Zakonom;
 • Da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
 • Da su radovi na kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • Da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
 • Da je sportski objekat u javnoj svojini;
 • Da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika  opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

DOKUMENTACIJA KOJA SE UZ PREDLOG PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA PODNOSI

Podnosilac predloga programa odnosno projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

 1. Propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu/projektu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) potpisano od strane ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca programa;
 2. Obrazac predloga programa odnosno projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjen (otkucan ili odštampan), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:

Uz predlog programa odnosno projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 i 83/18), kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:

 • Izvod iz posedovnog lista za zemljište i sportski objekat i kopija plana;
 • Izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove ili po nekom drugom osnovu;
 • Odgovarajuće odobrenje za izvođenje radova;
 • Projektna dokumentacija;
 • Opis preseka stanja izvedenih radova sa tehničkim izveštajem, sačinjen, overen i potpisan od strane tehničkih resornih stručnih odgovornih lica;
 • Predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, sa potpisom i pečatom od strane odgovornog projektanta;
 • Druga dokumentacija koja potvrđuje razloge za apliciranje u javnom pozivu;
 • Izveštaj Komisije za tehnički pregled, odnosno Komisije za proveru tehničke ispravnosti, bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova, sa konstatacijom da je objekat podoban za izvođenje planiranih radova koji su predmet javnog poziva;
 • Zapisnik o primopredaji i konačan obračun prethodno izvedenih radova i drugi dokazi kojima se potvrđuje finansiranje prethodnih radova.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena Ministarstvu u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu Ministarstva.

Predlog programa odnosno projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa neće biti uzet u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa odnosno projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

1) Naziv godišnjeg programa odnosno projekta kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;

2) Naziv podnosioca predloga;

3) Adresa podnosioca predloga.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa odnosno projekata, aplikacioni formular – Obrazac 3,  možete preuzeti OVDE.

Predlog programa odnosno projekata se šalje poštom na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Sa naznakom:

ZA KONKURS

PRIJAVA PREDLOGA PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA:

ZA PRILAGOĐAVANjE POSTOJEĆIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE POTREBAMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: bratislav.petrovic@mos.gov.rs

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE

DO 1. JUN 2019. GODINE

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PROGRAMA ODNOSNO PROJEKTA

 1. Potpunost i ispravnost dostavljene dokumentacije i stepen spremnosti programa-projekta za realizaciju;
 2. Vrednost programa odnosno projekta u odnosu na raspoloživa sredstava u budžetu Ministarstva omladine i sporta za realizaciju ovog programa/projekta;
 3.  Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave;
 4.  Broj realizovanih programa/projekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave koji su finansirani/sufinansirani od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2019. godine);
 5.  Godina realizacije poslednjeg programa/projekta na teritoriji jedinice lokalne samouprave koji je finansiran/sufinansiran od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2019. godine).
Top