Ministarstvo omladine i sporta raspisuje javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava rad učešća u programu/projektu: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi Započeto”

Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) objavljuje poziv za podnošenje predloga programa/projekata: Završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije. Prioritet imaju programi/projekti koji se odnose na finansiranje radova na otvorenim sportskim terenima i tribinama čija izgradnja je započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.

Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za odvijanje sportskih aktivnosti i korišćenje sportskih objekata od strane svih kategorija stanovnika.

Sredstva za finansiranje projekta biće planirana u budžetu Ministarstva za 2019. godinu, na poziciji 511 – Zgrade i građevinski objekti.

USLOVI I KRITERIJUMI KOJE TREBA DA ISPUNI PREDLOŽENI PROGRAM/PROJEKAT

Predlog programa/projekta, na osnovu člana 116. stav 5. Zakona, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

KRITERIJUMI ODOBRAVANjA PROGRAMA-PROJEKATA

Predlog programa/projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1. Pravilnika, i to:

 • Da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog člana 112. stav 1. tačka 3) Zakona;
 • Da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014-2018. („Službeni glasnik RSˮ, broj 1/15);
 • Da je u skladu sa sportskim pravilima nadležnog nacionalnog sportskog saveza;
 • Da se realizuje u Republici Srbiji;
 • Da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
 • Da će se realizovati u 2019. godini;
 • Da predviđa potrebne resurse za realizaciju programa i da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa.

U postupku odobravanja programa/projekta, pored navedenih, ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 44. Pravilnika, i to:

 • Da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
 • Da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
 • Da je u pitanju sportski objekat koji je od značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
 • Da je sportski objekat upisan u matičnu evidenciju sportskih objekata u skladu sa Zakonom;
 • Da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom planskom dokumentacijom;
 • Da je predmer i predračun radova na izgradnji odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
 • Da je sportski objekat u javnoj svojini;
 • Da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove  pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

U skladu sa odredbom člana 45. Pravilnika  opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu. Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

DOKUMENTACIJA KOJA SE UZ PREDLOG PROGRAMA/PROJEKTA PODNOSI

Podnosilac predloga programa/projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:

 1. Propratno pismo u kome su navedene osnovne informacije o nosiocu programa i predloženom programu/projektu (naziv nosioca programa i naziv programa, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava) potpisano od strane  ovlašćenog lica za zastupanje podnosioca programa;
 2. Obrazac predloga programa/projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjen (otkucan ili odštampan), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Prateća dokumentacija:

Uz predlog programa/projekta izgradnje sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema Zakonu o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RSˮ, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:

 • Izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat i kopija plana;
 • Izjava odgovornog lica da ne postoji spor po prethodno zaključenim ugovorima za izvedene radove ili po nekom drugom osnovu;
 • Odgovarajuće odobrenje za izvođenje radova;
 • Projektna dokumentacija;
 • Opis preseka stanja izvedenih radova sa tehničkim izveštajem, sačinjen, overen i potpisan od strane tehničkih resornih stručnih odgovornih lica;
 • Predmer i predračun radova ažuriran u skladu sa tržišnim cenama u momentu podnošenja prijave, sa potpisom i pečatom od strane odgovornog projektanta;
 • Druga dokumentacija koja potvrđuje razloge za apliciranje u javnom pozivu;
 • Izveštaj Komisije za tehnički pregled, odnosno Komisije za proveru tehničke ispravnosti, bezbednosti i sigurnosti izvedenih radova, sa konstatacijom da je objekat podoban za izvođenje planiranih radova koji su predmet javnog poziva;
 • Zapisnik o primopredaji i konačan obračun prethodno izvedenih radova i drugi dokazi kojima se potvrđuje finansiranje prethodnih radova.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA PROGRAMA/PROJEKTA

Sva obavezna i prateća dokumentacija mora biti dostavljena Ministarstvu u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu Ministarstva.

Predlog programa/projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa neće biti uzeta u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa/projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:

1) Naziv godišnjeg programa-projekta kojim se ostvaruje opšti interesu oblasti sporta;

2) Naziv podnosioca predloga;

3) Adresa podnosioca predloga.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa/projekata, aplikacioni formular – Obrazac 3,  dostupan je u Ministartsvu i na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs

Predlog programa/projekta se šalje poštom na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

Sa naznakom:

ZA KONKURS

PREDLOG PRIJAVE PROGRAMA/PROJEKTA

ZA ZAVRŠETAK IZGRADNjE SPORTSKOG OBJEKTA

NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

„ZAVRŠI ZAPOČETO”

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: projekti@mos.gov.rs

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE

DO 7. SEPTEMBRA 2018. GODINE

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PROGRAMA/PROJEKATA

1. Potpunost i ispravnost dostavljene dokumentacije i stepen spremnosti programa/projekta za realizaciju;

2.  Usklađenost programa/projekta za ciljevima Strategije;

 1. Vrednost programa/projekta u odnosu na raspoloživa sredstava u budžetu Ministarstva omladine i sporta za realizaciju ovog programa ‒ projekta;

4.  Stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave;

5.  Broj stanovnika naselja (opštine/grada) na osnovu poslednjeg popisa stanovništva;

6. Broj realizovanih programa/projekata na teritoriji jedinice lokalne samouprave  koji su finansirani/sufinansirani od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2018. godine);

7. Godina realizacije poslednjeg programa/projekta na teritoriji jedinice lokalne  samouprave koji je finansiran/sufinansiran od strane Ministarstva omladine i sporta (na osnovu evidencije Ministarstva omladine i sporta 2007-2018. godine);

8.  Datum početka izgradnje sportskog objekta (na osnovu datuma prijave početka radova   ili izdavanja građevinske dozvole).

Top