КОНКУРС ЗА ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДСТАВНИКА ИЛИ ПРЕДСТАВНИЦУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У УПРАВНОМ ОДБОРУ РЕГИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ МЛАДИХ

Кровна организација младих Србије (КОМС), Национална асоцијација практичара и практичарки омладинског рада (НАПОР) и Национална асоцијација канцеларија за младе (Национална КЗМ) спроводе поступак предлагања омладинског представника или представнице у Управном одбору Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office - RYCO), на основу Меморандума о сарадњи у процесу реализације Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих закљученим са Министарством омладине и спорта 24. октобра 2016. године.

Управни одбор Регионалне канцеларије за сарадњу младих је највише тело доношења одлука, које одлуке доноси консензусом и чини га 12 чланова/ца, од којих шест представника/ца уговорних страна непосредно одговорних за омладинску политику и шест омладинских представника/ца уговорних страна, чиме је осигурано учешће младих у процесу доношења одлука. Кандидата/кињу изабраног/у овим конкурсом удружења, уз образложени предлог, предлажу Министарству омладине и спорта које даље предлог подноси Влади Републике Србије која именује и разрешава омладинског представника/цу.

Омладински представник обавља мандат у трајању од три године, без могућности продужења.

Дужност омладинског представника/це као члана Управног одбора је, између осталог:  

 • представљање интереса младих и заговарање за унапређење положаја младих како у Републици Србији тако и у региону, у оквиру рада Управног одбора Регионалне канцеларије за сарадњу младих,
 • учешће у усвајању трогодишњег стратешког плана и годишњих оперативних планова,
 • усвајањe годишњих буџета и трогодишњег финансијског плана,
 • одобравањe годишњих програмских и финансијских извештаја,
 • давањe сагласности за оснивање радних група за поједина питања у вези са младима,
 • именовањe и разрешењe генералног секретара Секретаријата,
 • одлучивањe о закључивању споразума о сарадњи са учесницима и организацијама изван уговорних страна,
 • оснивањe одбора за избор особља Секретаријата и локалних огранака,
 • извештавање цивилног друштва, удружења, савеза и кровног савеза младих о раду и постигнутим резултатима.

Услови, неопходне квалификације и компетенције:

 • држављанин/ка Републике Србије;
 • узраста од 18 до 30 година;
 • напредни ниво знања енглеског језика;
 • активно учествовање у креирању и спровођењу омладинске политике на локалном, покрајинском, националном и међународном нивоу најмање три године;
 • активно учешће кроз омладински цивилни сектор и учешће у креирању и спровођењу пројеката усмерених на остваривање циљева дефинисаних у оквиру Националне стратегије за младе;
 • познавање рада националних и локалних субјеката омладинске политике;
 • учешће у доношењу одлука на нивоу тима, организације, радних тела или сектора;
 • способност повезивања интересних група на локалном, покрајинском, националном и међународном нивоу;
 • способност стратешког промишљања и двосмерне комуникације са младима;
 • отвореност за сарадњу са свим актерима из области омладинске политике;
 • вештине заговарања;
 • висок ниво вештине асертивне комуникације;
 • познавање регионалног контекста и искуство у реализацији програма/пројеката за младе на нивоу региона;
 • демонстрирање и промовисање вредности актера омладинске политике;
 • активно познавање и коришћење ИКТ технологија (електронска пошта, друштвене мреже, оffice пакет).

Потребна документација:

 1. Пријавни формулар,
 2. Биографија („Еуропас“ формат),
 3. 3 писма препоруке.

Пријавни формулар се може преузети на адресама: koms.rs, napor.net i asocijacijakzm.org.

Пријаве је потребно доставити у електронској форми на адресу: konkurs.ryco@zamlade.rs са назнаком: Пријава за омладинског представника/представницу у УО РКСМ, у року од 15 дана од дана објаве конкурса.

Кровна организација младих Србије, Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада, Национална асоцијација канцеларија за младе ће на основу Меморандума о сарадњи у процесу реализације Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих образовати трочлану комисију ради спровођење конкурса за омладинског представника у Управном одбору Регионалне канцеларије за сарадњу младих.

Након административне провере пристиглих пријава, са кандидатима и кандидаткињама који уђу у ужи избор ће бити спроведен интервју.

За сва додатна питања и недоумице у вези са конкурсом, можете да се обратите електронском поштом на адресу: konkurs.ryco@zamlade.rs

______________________________________________

Историјат Регионалне канцеларије за сарадњу младих:

С циљем интензивирања регионалне сарадње у омладинском сектору и јачања европске перспективе младих, 4. јула 2016. године у Паризу потписан је Споразум о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих. Споразум се надовезује на  циљеве наведене у оквиру Берлинског процеса и заснива се на Заједничкој декларацији о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих на Западном Балкану потписаној 27. августа 2015. године на Конференцији о западном Балкану у Бечу.

Од 2017. године када је почела са радом, Регионална канцеларија за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office – RYCO) функционише као институционални механизам за сарадњу младих Западног Балкана, с мандатом и капацитетом да подржи и створи услове за активности које промовишу помирење, мобилност, разноликост, демократске вредности, учешће, активно грађанство и интеркултурално образовање младих, узимајући у обзир дух процеса европских интеграција региона.

Више информација о процесу формирања и раду Регионалне канцеларије за сарадњу младих Западног Балкана можете видети на: https://www.rycowb.org/

Top