Објављен конкурс за омладинског представника Републике Србије у Управном одбору Регионалне канцеларије за сарадњу младих

Комисија Кровне организације младих Србије (КОМС), Националне асоцијације практичара/ки омладинског рада (НАПОР) и Националне асоцијације канцеларија за младе (НАКЗМ), сагласно Меморандуму о сарадњи у процесу реализације Споразума о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих закљученим са Министарством омладине и спорта 24. октобра 2016. године, расписује

КОНКУРС ЗА ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДСТАВНИКА/ЦУ

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У УПРАВНОМ ОДБОРУ

РЕГИОНАЛНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА САРАДЊУ МЛАДИХ

С циљем интензивирања регионалне сарадње у омладинском сектору и јачања европских перспектива младих, дана 4. јула 2016. године у Паризу је потписан Споразум о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих. Споразум се надовезује на циљеве наведене у оквиру Берлинског процеса и заснива се на Заједничкој декларацији о оснивању Регионалне канцеларије за сарадњу младих на Западном Балкану потписаној 27. августа 2015. године на Конференцији о западном Балкану у Бечу. Регионална канцеларија за сарадњу младих је институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, с мандатом и капацитетом да подржи и створи услове за активности које промовишу помирење, мобилност, разноликост, демократске вредности, учешће, активно грађанство и интеркултурално образовање, узимајући у обзир дух процеса европских интеграција региона.

Управни одбор Регионалне канцеларије за сарадњу младих (у даљем тексту: Управни одбор) чини дванаест (12) чланова, шест (6) представника уговорних страна непосредно одговорних за омладинску политику и шест (6) омладинских представника/ца уговорних страна, чиме се осигурава учешће младих у процесу доношења одлука.

Кандидата/кињу изабраног/у овим конкурсом удружења уз образложени предлог предлажу Министарству омладине и спорта које даље предлог подноси Влади Републике Србије која именује и разрешава омладинског представника/цу.

Изабрани представник/ца Републике Србије у Управном одбору рад обавља у трајању од три (3) године, без могућности продужења, без надокнаде и у раду заступа интересе Републике Србије.

Дужности омладинског представника/це као члана Управог одбора, између осталог, обухватају али нису ограничене на усвајање годишњих оперативних планова, усвајање годишњих буџета, учешће у одобравању годишњих програмских и финансијских извештаја, учешће у обезбеђивању политичке подршке уговорних страна за стратешке, оперативне и финансијске планове, давање сагласности за оснивање радних група за поједина питања у вези са младима, учешће у поступку за именовање и разрешење Генералног секретара Регионалне канцеларије за сарадњу младих, одлучивање о закључивању споразума о сарадњи са учесницима и организацијама изван уговорних страна и редовно учешће на свим састанцима Управног одбора. Поред наведеног обавезно је и присуство на консултативним састанцима са удружењима који би претходили састанцима Управног одбора, као и редовно извештавање удружења о постигнутим резултатима у раду.

Услови, неопходне квалификације и компетенције:

 

 • држављанин/ка Републике Србије;
 • узраста од 18 до 30 година;
 • напредни ниво знања енглеског језика;
 • активно учествовање у креирању и спровођењу омладинске политике на локалном, покрајинском, националном и међународном нивоу најмање три године;
 • учествовање у креирању и спровођењу пројеката усмерених на остваривање циљева дефинисаних у оквиру Националне стратегије за младе;
 • познавање рада националних и локалних актера омладинске политике;
 • учешће у доношењу одлука на нивоу тима, организације, радних тела или сектора;
 • способност повезивања интересних група на локалном, покрајинском, националном и међународном нивоу;
 • способност стратешког промишљања;
 • отвореност за сарадњу са свим актерима из области омладинске политике;
 • вештине заговарања;
 • висок ниво вештина асертивне комуникације;
 • познавање регионалног контекста и искуство у реализацији програма/пројеката за младе на нивоу региона;
 • демонстрирање и промовисање вредности актера омладинске  политике;
 • активно познавање и коришћење ИКТ технологија (имејл, друштвене мреже, офис пакет).

Потребна документација:

 

 • попуњен пријавни формулар;
 • биографија („Europass” формат);
 • три (3) писма препоруке.

Пријавни формулар се може преузети на адресама www.koms.rs www.napor.net и www.asocijacijakzm.org

Пријаве је потребно доставити у електронској форми на адресу: konkurs.ryco2019@gmail.com са назнаком: Пријава за омладинског представника у УО РКСМ, у року од десет (10) дана од дана објаве конкурса.

Пријаве пристигле након назначеног рока неће бити узете у разматрање. Са кандидатима/кињама које прођу први круг селекције биће организовани интервјуи.

За сва додатна питања и недоумице у вези са конкурсом, можете се обратити на имејл адресу: konkurs.ryco2019@gmail.com.

Више информација о раду Регионалне канцеларије за сарадњу младих можете видети на: www.rycowb.org.

 

Top