Објављен Jавни конкурс за подршку промоцији европских могућности за младе

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОДРШКУ ПРОМОЦИЈИ ЕВРОПСКИХ МОГУЋНОСТИ ЗА МЛАДЕ

Право учешћа на конкурсима:

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 2. септембра 2016. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 2. септембра 2016. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „Р” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 2. септембра 2016. године).

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, искључиво по правилима наведеним у Смерницама за подносиоце програма или пројекта. Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или поштом на адресу:

Министарство омладине и спорта

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве, назив и област конкурса. Испод адресе министарства мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката може се преузети ОВДЕ и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 335.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 7164 или путем електронске поште на адресу: medjunarodna.saradnja@mos.gov.rs.

Top