MOS kao primer dobre prakse u oblasti saradnje državnog i civilnog sektora

Ministarstvo omladine i sporta ima značajno iskustvo u saradnji sa civilnim sektorom koje je u najvećoj meri i iniciralo osnivanje ovog ministarstva.  Ministarstvo takođe uključuje civilni sektor u sve važne procese svog delovanja, od uključivanja civilnog sektora u kreiranje strateških i zakonskih dokumenata do zajedničkog sprovođenja omladinske politike kroz godišnje finansiranje programa i projekata iz oblasti omladinskog sektora.Snežana Klašnja, panel diskusija

U okviru panela „Svi na istom zadatku – saradnja državnog i civilnog sektora“, pomoćnik ministra za omladinu Snežana Klašnja istakla je da suština uspeha u saradnji leži u poverenju.

„Kao što je decentralizacija nadležnosti različitih nivoa vlasti suštinski pitanje poverenja, isto je za uspeh u saradnji državnog i civilnog sektora ključno poverenje države u kapacitete civilnog sektora i obrnuto, kao i svest da otvaranjem prostora za veći uticaj nevladinog sektora dolazimo do sinergičnog delovanja u zajedničkim ciljevima, a to je unapređenje kvaliteta života svih građana i građanki. To podrazumeva svakako uklanjanje  predrasuda da su državni službenici birokrate bez odgovarajuće stručnosti i da je civilni sektor skup stranih plaćenika koji rade protiv interesa države i naroda", poručila je Klašnja.

Ministarstvo omladine i sporta, takođe, prepoznaje značaj volontiranja i aktivno se bavi promovisanjem i stimulisanjem kulture volontiranja.

U okviru panela „Između ideala i stvarnosti – status i dalji razvoj volonterizma u Republici Srbiji“, Aleksandar Voštić, šef Odseka za strateške, normativne i analitičke poslove naglasio je da je Ministarstvo omladine i sporta prepoznato od strane civilnog sektora kao značajan partner u iniciranju analize efekata postojećeg Zakona o volontiranju, kao i da zajedno sa nadležnim ministarstvom, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i kolegama iz civilnog sektora u okviru formirane Radne grupe radi na formulisanju predloga za unapređenje zakonskog okvira za volontiranje.

Snežana Klašnja, panel diskusija

Top