Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за пријаву јединица локалних самоуправа рад учешћа у програму/пројекту: Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије „Заврши Започето”

Министарство омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство) објављује позив за подношење предлога програма/пројекaта: Завршетак изградње спортских објеката на територији Републике Србије. Приоритет имају програми/пројекти који се односе на финансирање радова на отвореним спортским теренима и трибинама чија изградња је започета али није завршена, као и њихово стављање у употребу.

Основни циљ пројекта је стварање услова за одвијање спортских активности и коришћење спортских објекатa од стране свих категорија становника.

Средства за финансирање пројекта биће планирана у буџету Министарства за 2019. годину, на позицији 511 – Зграде и грађевински објекти.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОГРАМ/ПРОЈЕКАТ

Предлог програма/пројекта, на основу члана 116. став 5. Закона, подноси власник, односно корисник земљишта или спортског објекта уз сагласност власника земљишта, односно спортског објекта.

КРИТЕРИЈУМИ ОДОБРАВАЊА ПРОГРАМА-ПРОЈЕКАТА

Предлог програма/пројекта мора да задовољава критеријуме утврђене у члану 8. став 1. Правилника, и то:

 • Да доприноси остваривању општег интереса у области спорта утврђеног члана 112. став 1. тачка 3) Закона;
 • Да је у складу са Законом и Стратегијом развоја спорта у Републици Србији за период 2014-2018. („Службени гласник РСˮ, број 1/15);
 • Да је у складу са спортским правилима надлежног националног спортског савеза;
 • Да се реализује у Републици Србији;
 • Да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;
 • Да ће се реализовати у 2019. години;
 • Да предвиђа потребне ресурсе за реализацију програма и да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма.

У поступку одобравања програма/пројекта, поред наведених, цени се испуњеност критеријума утврђених у члану 44. Правилника, и то:

 • Да за планиране активности постоји потребна документација у складу са законом којим се уређује планирање и изградња спортских објеката;
 • Да спортски објекат испуњава услове прописане актом којим су уређени услови за обављање спортских делатности, у складу са Законом;
 • Да је у питању спортски објекат који је од значаја за развој спорта на ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну покривеност, мултифункционалност, могућност организовања великих спортских такмичења, обим коришћења и број корисника, као и развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази;
 • Да је спортски објекат уписан у матичну евиденцију спортских објеката у складу са Законом;
 • Да су радови на изградњи и капиталном одржавању спортског објекта предвиђени одговарајућом планском документацијом;
 • Да је предмер и предрачун радова на изградњи односно одржавању спортског објекта урађен и оверен од стране стручног лица;
 • Да је спортски објекат у јавној својини;
 • Да носилац програма из сопствених средстава сноси трошкове  припремних радова, израде техничке документације, ангажовања стручног надзора, техничког пријема, укњижбе.

У складу са одредбом члана 45. Правилника  опремање спортског објекта подразумева опрему која се уграђује у спортски објекат и са њим чини функционалну техничко – технолошку целину. Одржавање спортског објекта, подразумева капитално одржавање у смислу извођења радова на реконструкцији, доградњи, адаптацији и санацији спортских објеката.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ УЗ ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА ПОДНОСИ

Подносилац предлога програма/пројекта је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. Пропратно писмо у коме су наведене основне информације о носиоцу програма и предложеном програму/пројекту (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава) потписано од стране  овлашћеног лица за заступање подносиоца програма;
 2. Образац предлога програма/пројекта (апликациони формулар – Образац 3 – Предлог годишњег програма којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката), читко попуњен (откуцан или одштампан), језиком и писмом у службеној употреби.

Пратећа документација:

Уз предлог програма/пројекта изградње спортског објекта мора бити приложена документација којом се доказује испуњеност прописаних услова и критеријума према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), као и документација о спровођењу програма, и то:

 • Извод из поседовног листа за земљиште и објекат и копија плана;
 • Изјава одговорног лица да не постоји спор по претходно закљученим уговорима за изведене радове или по неком другом основу;
 • Одговарајуће одобрење за извођење радова;
 • Пројектна документација;
 • Опис пресека стања изведених радова са техничким извештајем, сачињен, оверен и потписан од стране техничких ресорних стручних одговорних лица;
 • Предмер и предрачун радова ажуриран у складу са тржишним ценама у моменту подношења пријаве, са потписом и печатом од стране одговорног пројектанта;
 • Друга документација која потврђује разлоге за аплицирање у јавном позиву;
 • Извештај Комисије за технички преглед, односно Комисије за проверу техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова, са констатацијом да је објекат подобан за извођење планираних радова који су предмет јавног позива;
 • Записник о примопредаји и коначан обрачун претходно изведених радова и други докази којима се потврђује финансирање претходних радова.

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

Сва обавезна и пратећа документација мора бити достављенa Министарству у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом, куриром, или лично, на адресу Министарства.

Предлог програма/пројекта чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета неће бити узета у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма/пројекта мора садржати најмање следеће податке:

1) Назив годишњег програма-пројекта којим се остварује општи интересу области спорта;

2) Назив подносиоца предлога;

3) Адреса подносиоца предлога.

Образац за пријављивање предлога програма/пројеката, апликациони формулар – Образац 3,  доступан је у Министартсву и на интернет сајту Министарства на адреси: www.mos.gov.rs

Предлог програма/пројекта се шаље поштом на адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Са назнаком:

ЗА КОНКУРС

ПРЕДЛОГ ПРИЈАВЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

ЗА ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА

НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО”

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: projekti@mos.gov.rs

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ

ДО 7. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

1. Потпуност и исправност достављене документације и степен спремности програма/пројекта за реализацију;

2.  Усклађеност програма/пројекта за циљевима Стратегије;

 1. Вредност програма/пројекта у односу на расположива средстава у буџету Министарства омладине и спорта за реализацију овог програма ‒ пројекта;

4.  Степен развијености јединице локалне самоуправе;

5.  Број становника насеља (општинe/градa) на основу последњег пописа становништва;

6. Број реализованих програма/пројеката на територији јединице локалне самоуправе  који су финансирани/суфинансирани од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2018. године);

7. Година реализације последњег програма/пројекта на територији јединице локалне  самоуправе који је финансиран/суфинансиран од стране Министарства омладине и спорта (на основу евиденције Министарства омладине и спорта 2007-2018. године);

8.  Датум почетка изградње спортског објекта (на основу датума пријаве почетка радова   или издавања грађевинске дозволе).

Top