Javna rasprava o Nacrtu zakona o sportu

Javna rasprava o Nacrtu zakona sprovodi se u periodu od 20. aprila 2015. godine do 1. juna 2015. godine.

Nacrt zakona sačinila je Radna grupa koja je obrazovana rešenjem ministra, a koju su činili predstavnici Ministarstva omladine i sporta i istaknuti stručnjaci u oblasti sporta.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici: državnih organa, krovnih nevladinih organizacija, kao i svi zainteresovani subjekti, pravna i fizička lica koja učestvuju u sistemu sporta, predstavnici Zaštitnika građana, Poverenika za dostupnost informacija od javnog značaja i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici.

Tekst Nacrta zakona postavljen je na sajtu Ministarstva omladine i sporta i na portalu e – uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se poštom Ministarstvu omladine i sporta, Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, ili elektronskim putem na e–mail: zakon.sport@mos.gov.rs

Javnu raspravu o Nacrtu zakona organizovaće Ministarstvo omladine i sporta, u formi prezentacije i rasprave o Nacrtu zakona, koja će se održati u gradovima Republike Srbije po sledećem rasporedu: Kosovska Mitrovica, Novi Pazar, Sombor, Bor, Kragujevac, Zlatar, Novi Sad, Niš, Subotica i Beograd.

Po okončanju postupka javne rasprave, Ministarstvo omladine i sporta će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i na portalu e – uprave, u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

DOKUMENTA ZA PREUZIMANjE

1. Program javne rasprave

2. Javni poziv

3. Nacrt zakona o sportu

4. Obrazloženje Nacrta zakona

5. Obrazac za primedbe i predloge u vezi sa Nacrtom zakona

Top