Sektor za omladinu

U Sektoru za omladinu obavljaju se poslovi koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike; sprovođenje nacionalne politike i pripremu i sprovođenje nacionalne strategije za mlade, kao i na akcione planove i programe; rad Fonda za mlade talente; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; davanje saveta mladima i podučavanje mladih vezano za zapošljavanje i volonterski rad; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih; saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima pri organizovanju međunarodnih omladinskih manifestacija i skupova u Republici Srbiji; pomoć i saradnju sa omladinskim organizacijama i udruženjima u njihovom radu i promovisanje omladinske politike i omladinskih organizacija i udruženja; omogućavanje omladinskim organizacijama i udruženjima iz Republike Srbije da učestvuju na skupovima i manifestacijama za mlade u inostranstvu; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji; stvaranje uslova za osnivanje i rad kancelarija za mlade; podsticanje razvoja omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou; praćenje sprovođenja omladinske politike na svim nivoima vlasti; kao i druge poslove iz delokruga Sektora.

U Sektoru za omladinu obrazuju se uže unutrašnje jedinice:

 • Odsek za strateške, normativne, pravne i operativno – analitičke poslove;
 • Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade.

U Odseku za strateške, normativne, pravne i operativno – analitičke poslove obavljaju se poslovi koji se odnose na: sistem, razvoj i unapređenje omladinske politike i sprovođenje nacionalne politike; pripremu, sprovođenje, praćenje i izveštavanje o realizaciji Nacionalne strategije za mlade na svim nivoima vlasti i vođenje baze podataka o sprovođenju strategije na svim nivoima vlasti; praćenje i procenu mesta i uloge mladih u Republici Srbiji; praćenje stanja i pokretanje inicijativa za rešavanje pitanja u vezi sa omladinom; zaštitu interesa mladih i pomoć mladima da ostvare te interese; izradu elaborata, analiza i studija koje služe kao stručna osnova za sprovođenje politike u ovoj oblasti; učestvovanje u izradi nacrta zakona, podzakonskih akata i drugih propisa koji se odnose na omladinu i na rad Fonda za mlade talente; pripremu mišljenja o predlozima i nacrtima akata koja pripremaju druga ministarstva iz delokruga Sektora; izradu predloga protokola o saradnji u oblasti omladinske politike sa različitim institucijama i organizacijama u Republici Srbiji; pripremu materijala iz delokruga Odseka vezanih za međunarodnu saradnju u oblasti omladinske politike u koordinaciji sa Sektorom za međunarodnu saradnju i druge poslove iz delokruga Odseka.

U Grupi za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade obavljaju se poslovi koji se odnose na: stvaranje uslova za osnivanje i rad kancelarija za mlade; praćenje omladinske politike i rada kancelarija za mlade na lokalnom nivou; podršku mladima za aktivno učešće u lokalnoj zajednici; praćenje realizacije programa omladinskih organizacija i udruženja i jedinica lokalne samouprave; prikupljanje i objedinjavanje merljivih podataka o mladima na osnovu praćenja realizacije programa i projekata koji se sprovode u jedinicama lokalne samouprave a usmereni su na mlade, kao i kontinuirano ažuriranje istih; izradu analiza o efektima programa i projekata koje realizuju udruženja i kancelarije za mlade i izveštavanje o istim; analiziranje i proveru finansijskih izveštaja u oblasti omladine; vođenje baze podataka lokalnih kancelarija za mlade, udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza; podsticanje mladih da se organizuju i udružuju i da učestvuju u društvenim tokovima; podizanje kapaciteta omladinskih udruženja i kancelarija za mlade; pripremu publikacija iz oblasti politike mladih; uređivanje internet prezentacije Sektora za omladinu; razvoj sistema informisanja mladih na lokalnom nivou; saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade pri organizovanju međunarodnih manifestacija i skupova u koordinaciji sa Sektorom za međunarodnu saradnju i evropske integracije; podsticanje neformalnog obrazovanja mladih i druge poslove iz delokruga Grupe.

Usluge koje pruža Sektor za omladinu

 • Podizanje kapaciteta omladinskih organizacija za realizaciju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i aktivnosti planiranih Akcionim planom za njeno sprovođenje
 • Podrška uspostavljanju održivog sistema karijernog vođenja i savetovanja kao i kontinuirana promocija karijernog vođenja i savetovanja u skladu sa ciljevima Strategije karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji i aktivnostima planiranim Akcionim planom za njeno sprovođenje
 • Informisanje mladih o različitim konkursima i prilikama za volonterski rad
 • Obuka udruženja mladih i udruženja za mlade za pisanje projekata
 • Saradnja sa udruženjima mladih, udruženjima za mlade i njihovim savezima u izradi i sprovođenju strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike
 • Podsticanje i ostvarivanje međunarodne saradnje koja se odnosi na omladinu
 • Sistemsko praćenje stanja, problema, potreba i stavova mladih u Republici Srbiji
 • Podrška lokalnim samoupravama u osnivanju lokalnih kancelarija za mlade i koordinaciji aktivnosti lokalnih kancelarija za mlade
 • Podrška lokalnim samoupravama u izradi i implementaciji lokalnih akcionih planova za mlade
 • Jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih koordinatora kancelarija za mlade
 • Koordiniranje rada Fonda za mlade talente i administrativno-tehnički poslovi za potrebe ovog tela
 • Pomoć stipendistima Fonda za mlade talente u nastavku obrazovanja i daljem stručnom usavršavanju kroz usluge koje pruža Centar za karijerno vođenje i savetovanje mladih talenata

 

v.d. pomoćnika ministra za omladinu

Snežana Žugić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 342 Tel: 011/311-23-10, 213-89-31   El. pošta: snezana.zugic@mos.gov.rs

 

Odsek za strateške, normativne, pravne i operativno – analitičke poslove 

 

Šef odseka - Aleksandar Voštić

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 334 Tel: 011/313 0910 El. pošta: aleksandar.vostic@mos.gov.rs

 

Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade

Rukovodilac grupe – 

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 341 Tel: 011/311-1975 El. pošta:  

 

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

U okviru Ministarstva omladine i sporta nalazi se i Fond za mlade talente Republike Srbije, koji se po svom polju delovanja bavi istom starosnom populacijom kao i Sektor za omladinu. Godišnje se stipendira i nagrađuje blizu 3300 učenika srednjih škola i studenata. Od dana od kada je osnovan, od avgusta 2008. godine, Fond je dodelio preko 31.200 nagrada i stipendija studentima i učenicima srednjih škola, a za te namene je utrošeno preko 8,3 milijardi dinara(bruto).

Predsednik Fonda za mlade talente je Vanja Udovičić, ministar omladine i sporta, a članovi Fonda su ministar finansija, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministar kulture i informisanja, rektor Univerziteta u Beogradu i predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti.

Od 2010. godine, nagrada koja se dodeljuje talentovanim i uspešnim učenicima i studentima, nosi ime „Dositeja“ po srpskom reformatoru i prosvetitelju Dositeju Obradoviću.

Više informacija o Fondu za mlade talente možete pronaći ovde.

 

Rukovodilac Radne grupe Fonda

Jelena Praizović

Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata "Srbija"), Beograd istočno krilo, 3. sprat, kancelarija broj 337  Tel: +381 11 3110 785 (od 9 do 12 časova)  El. pošta: fond@mos.gov.rs

Top