Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu omladine i sporta

Datum: 10.10.2018 | Kategorija: Vesti,

I Organ u kome se radna mesta popunjavaju: Ministarstvo omladine i sporta, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1) Radno mesto za normativne i pravne poslove i zapošljavanje mladih, u zvanju savetnik, u Odseku za strateške, normativne, pravne i operativno – analitičke poslove, u Sektoru za omladinu, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 4. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: Učestvuje u izradi zakona, podzakonskih akata i drugih propisa i akata koji se odnose na omladinu i na rad Fonda za mlade talente; priprema mišljenja o primeni zakona i drugih propisa iz oblasti omladine; priprema mišljenja o predlozima i nacrtima akata koja pripremaju druga ministarstva, a u vezi sa delokrugom Sektora; obavlja poslove razvoja i praćenja sprovođenja omladinske politike u oblasti obrazovanja i zapošljavanja; prati ostvarenost indikatora omladinske politike; sarađuje sa organima nadležnim za vođenje statistike o mladima; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama u okviru Ministartstva u cilju implementacije Nacionalne strategije za mlade; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015 – 2025 godine, Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o opštem o upravnom postupku i delokruga rada Ministrastva omladine i sporta – usmeno, znanje engleskog jezika - pismeno (prevod u oba smera) i usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

2) Radno mesto za studijsko – analitičke poslove, pitanja bezbednosti, zdravlja i socijalne inkluzije mladih, u zvanju savetnik, u Odseku za strateške, normativne, pravne i operativno – analitičke poslove, u Sektoru za omladinu, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 5. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: priprema, sprovodi i prati sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, kao i drugih strateških i dokumenata iz oblasti omladinske politike i izrađuje akcione planove; izrađuje analize i izveštaje koji služe kao stručna osnova u cilju sprovođenja politike u oblasti mladih; obavlja poslove razvoja i praćenja sprovođenja omladinske politike u oblasti bezbednosti, zdravlja i socijalne inkluzije; izrađuje i učestvuje u izradi statističkih analiza i izveštaja vezanih za  sprovođenje Nacionalne strategije za mlade i sarađuje sa organima nadležnim za vođenje statistike o mladima; prati ostvarenost indikatora omladinske politike i priprema, sprovodi i prati istraživanja iz oblasti omladinske politike; priprema komparativne analize raličitih istraživanja i dostavlja podatke za potrebe Ministarstva; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama u okviru Ministarstva u cilju implementacije Nacionalne strategije za mlade; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru naučnog − obrazovnog polja društveno – humanističkih nauka ili prirodno – matematičkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Nacionalne strategije za mlade za period od 2015 – 2025 godine, Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima i delokruga rada Ministrastva omladine i sporta – usmeno, poznavanje engleskog jezika – pismeno (prevod u oba smera) i usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

3) Radno mesto za  razvoj i unapređenje rekreativnog, univerzitetskog i školskog sporta, u zvanju savetnika, u Odeljenju za razvoj i unapređenje sistema sporta, u Sektoru za sport, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 16. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

 Opis poslova: prati sprovođenje i realizaciju programa nacionalnih granskih sportskih saveza u oblasti rekreativnog, školskog i univerzitetskog sporta; prati i unapređuje stručni i naučno – istraživački rad u sportu; sarađuje sa Zavodom za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Sportskim savezom Srbije, Univerzitetskim sportskim  savezom Srbije, Savezom za školski sport, savezima i organizacijama koje se bave rekreativnim sportom i sportom za sve; priprema godišnje izveštaje o kalendaru sportskih takmičenja i događaja na osnovu pribavljenih podataka od nacionalnih granskih sportskih saveza; sarađuje sa nacionalnim granskim sportskim savezima radi pripreme i dostavljanja godišnjih planova i izveštaja (programske aktivnosti koje su u vezi sa indikatorima o broju učesnika u oblasti sporta – po svim osnovama) u oblasti statistike u sportu; izrađuje analize, izveštaje i informacije o stanju razvoja rekreativnog, školskog i univerzitetskog sporta i predlaže mere za njihovo poboljšanje; priprema statistiku u oblasti sporta i godišnje izveštaje u vezi sa razvojem rekreativnog, školskog i univerzitetskog sporta; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stučne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja prirodno – matematičkih nauka ili društveno – humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine, Zakona o državnoj upravi, Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje ošti interes u oblasti sporta i delokruga rada Ministrastva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

4) Radno mesto za analizu i proveru izveštaja u oblasti sporta, u zvanju savetnik, u Odeljenju za razvoj i unapređenje sistema sporta, u Sektoru za sport, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 18. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: prati i proverava blagovremenost dostavljanja izveštaja o sprovedenim redovnim programima, međunarodnim takmičenjima i programima  sportskih kampova, odnosno konkursa; proverava i analizira sadržinu dostavljenih izveštaja i priloženu dokumentaciju; obavlja poslove finansijske kontrole utroška  budžetskih sredstava od strane organizacija u oblasti sporta i izrađuje dopise za eventualne dopune izveštaja – dostavljanje nedostajuće dokumentacije i pojašnjenja, odnosno akta kojima se nalaže povraćaj odobrenih sredstava u propisanim slučajevima; predlaže i druge propisane mere u oblasti ostvarivanja  opšteg interesa u oblasti sporta, u skladu sa zaključenim ugovorima; sačinjava izveštaje o povraćaju sredstava na nedeljnom i mesečnom nivou; proverava namensko trošenje sredstava u skladu sa planom dostavljenim Ministarstvu po budžetskim linijama; priprema analize i izveštaje o ostvarenim rezultatima putem finansiranja  po osnovu redovnih programa, međunarodnih takmičenja i programskih sportskih kampova, odnosno konkursa; izrađuje analize i izveštaje o obavljenim pregledima, odnosno proverama, rezultatima provera i uticaju na ostvarenje očekivanih rezulata; obavlja i druge poslove koje odredi  načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, ekonomske nauke ili organizacione nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine, Zakona o državnoj upravi, Zakona o sportu, Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje ošti interes u oblasti sporta i delokruga rada Ministrastva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru –praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

5) Radno mesto za realizaciju novčanih nagrada, stipendija i nacionalnih priznanja i analitičke poslove u sportu, u zvanju samostalni savetnik, u Grupi za normativne, pravne i opearativno – analitičke poslove u sportu, u Sektoru za sport, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 23. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: planira i realizuje stipendije perspektivnih sportista; prikuplja dokumentaciju i priprema nacrte rešenja za realizaciju stipendija, nacionalnih priznanja i nagrada; sarađuje sa nacionalnim granskim sportskim savezima, Olimpijskim komitetom Srbije i Sportskim savezom Srbije, u cilju pribavljanja potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na stipendije, priznanja i nagradu; učestvuje u pripremi i izradi podzakonskih akata u delu koji se odnosi na poslove radnog mesta; prati na mesečnom nivou realizaciju stipendija, nacionalnih priznanja i nagrada u cilju ostvarivanja prava ili eventualnog gubitka prava sportista na stipendiju, nacionalno priznanje ili nagradu i uvezi sa tim izrađuje izveštaje; prati na mesečnom nivou izveštaje nacionalnih granskih spotrskih saveza u vezi pravdanja budžetskih sredstava za realizaciju stipendija, nacionalnih priznanja i novčanih nagrada i u vezi toga izrađuje izveštaje; izrađuje analize i izveštaje o donetim nacionalnim priznanjima i nagradama; obavlja analitičke poslove u sportu; obavlja i druge poslove koje odredi rukovodilac Grupe. 

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti, odnosno stučne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja prirodno – matematičkih nauka ili društveno – humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period od 2014. do 2018. godine, Zakona o državnoj upravi, Zakona o sportu, Zakona o budžetu i delokruga rada Ministrastva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno

6) Radno mesto rukovodilac Grupe za IPA projekte i međunarodne fondove , u zvanju samostalni savetnik, u Grupi za  IPA projekte i međunarodne fondove, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 26. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: organizuje, rukovodi i planira rad Grupe i pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; sprovodi pravila i principe neophodne za uspostavljanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja fondovima EU u skladu sa procedurama; utvrđuje metodologije i unutrašnje procedure kojima se obezbeđuje efikasnost pripreme međunarodnih projekata i njihova kontrola i ocena; stara se o pravilnom izveštavanju, o procesu planiranja, odnosno programiranja projekata; učestvuje u radu i predstavlja Ministarstvo u odgovarajućim sektorskim grupama za pripremu projekata; stara se o pripremi i ažuriranju plana javnih nabavki i plaćanja za odobrene projekte, kao i sprovođenju postupka javnih nabavki; preduzima mere i aktivnosti neophodne za pravilno i pravovremeno sprovođenje ugovornih obaveza od strane ugovarača; sarađuje i učestvuje u radu međunarodnih globalnih i regionalnih organizacija u oblasti omladine i sporta, a naročito u međuvladinim organizacijama gde Republika Srbija ima status zemlje – članice; izrađuje planove, programe i izveštaje o radu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, političke nauke, organizacione nauke ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o sportu, Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), ), Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog jezika – pismena provera (prevod u oba smera) i usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; veština komunikacije – usmeno.

 7) Radno mesto za planiranje i programiranje IPA projekata i saradnju sa međunarodnim fondovima, u zvanju savetnik, u Grupi za IPA projekte i međunarodne fondove, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 27. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: planira i priprema projekte koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova EU u oblasti omladine i sporta; priprema prateća programska dokumenta u odgovarajućem formatu; obavlja poslove informisanja javnosti u oblasti omladine i sporta o potencijalnim izvorima za finansiranje projekata i koristima od učešća u EU programima; obezbeđuje učešće u odgovarajućim sektorskim grupama za pripremu projekata; sprovodi pravila i principe neophodne za uspostavljanje i održivost decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima EU; planira i inicira kod međunarodnih fondova uključivanje Ministarstva u međunarodne projekte i programe, u skladu sa prioritetima Ministarstva; prati sprovođenje međunarodnih projekata u oblasti omladine i sporta i priprema izveštaje o poslovima pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja projekata finansiranih iz fondova EU; izrađuje planove, programe i izveštaje o radu; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodilac Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog i nemačkog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o sportu, Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), Uredbe o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog i nemačkog jezika – pismeno (prevod u oba smera) i usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

8) Radno mesto za harmonizaciju propisa sa EU, u zvanju savetnik, u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Sektoru za međunarodnu saradnju i evropske integracije, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 31. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: učestvuje u obavljanju poslova harmonizacije domaćih propisa u oblasti omladinske politike i sporta sa pravnim tekovinama EU; sarađuje sa telima i strukturama za mlade i za sport na svetskom i evropskom nivou u vezi sa harmonizacijom propisa; učestvuje u pripremi i izrađuje mišljenja o usaglašenosti domaćih propisa sa pravom EU u oblasti omladinske politike i sporta; analizira usklađenost propisa u oblasti omladinskog sektora i sporta sa standardima evropskog zakonodavstva; sarađuje sa Sektorom za omladinu i Sektorom za sport po svim pitanjima iz domena harmonizacije propisa iz oblasti omladine i sporta; prati i analizira međunarodna dokumenta iz oblasti omladinske politike i sporta; prati sprovođenje međunarodnih konvencija iz oblasti politike za mlade i iz sporta; obavlja i druge poslove koje odredi rukovodilac Grupe.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru, znanje engleskog jezika.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o državnoj upravi, Zakona o mladima, Zakona o sportu, Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje englekog jezika – pismeno (prevod u oba smera) i usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

9) Radno mesto za javne nabavke u Ministarstvu, u zvanju savetnik, u Odeljenju za ljudske resurse, pravne i opšte poslove, u Sekretarijatu Ministarstva omladine i sporta, pod rednim brojem 38. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: priprema predlog Plana javnih nabavki za Ministarstvo u saradnji sa Odeljenjem za finansijsko – materijalne poslove; pokreće i sprovodi postupke javnih nabavki i izrađuje dokumentaciju u vezi sa javnim nabavkama za potrebe Ministarstva, osim za javne nabavke u oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima u sportu i međunarodne saradnje i evropskih integracija; stara se o pravilnom sprovođenju ugovora zaključenih posle sprovedenih javnih nabavki za potrebe Ministarstva iz delokruga Sekretarijata; pruža stručnu pomoć u sprovođenju postupaka javnih nabavki za potrebe sektora; vodi evidenciju o dodeljenim ugovorima o javnim nabavkama, priprema zbirne izveštaje o dodeljenim ugovorima i stara se o rokovima za zaključenje tih ugovora; sačinjava kvartalne i godišnje izveštaje o izvršenju plana javnih nabavki i dostavlja ih nadležnim organima i telima; izrađuje predloge za podzakonska akta iz oblasti javnih nabavki; obavlja studijsko – analitičke poslove iz oblasti javnih nabavki i priprema informacije iz ove oblasti; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, ekonomske nauke ili iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o opštem upravnom postupku, Zakona o obligacionim odnosima i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru − praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

10) Radno mesto knjigovođe, u zvanju referent, u Odeljenju za finansijsko – materijalne, analitičke i informatičke poslove, u Sekretarijatu Ministarstva omladine i sporta, pod rednim brojem 45. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: vrši prijem i kontrolu formalne ispravnosti knjigovodstvenih isprava, obrađuje dokumentaciju, kontira i priprema za knjiženje; evidentira sve poslovne promene u poslovnim knjigama i pomoćne evidencije u skladu sa propisima; vodi propisane analitičke knjigovodstvene evidencije čije podatke usklađuje sa podacima iz glavne knjige Trezora; priprema knjigovodstvene podatke i izrađuje periodične i godišnje knjigovodstvene izveštaje i bilanse; kontroliše i obavlja analizu ispravnosti unetih podataka; sarađuje sa drugim organima u vezi sa knjigovodstvenim evidentiranjem osnovnih sredstava; odgovoran je za čuvanje poslovne knjige i evidencija; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik Odeljenja.

Uslovi: završena srednja ekonomska škola i najmanje dve godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje rada na računaru –praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

11) Radno mesto rukovodioca Grupe za strateško planiranje, evaluaciju i organizaciju, u zvanju viši savetnik, u Grupi za strateško planiranje, evaluaciju i organizaciju, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 53. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: rukovodi i planira rad Grupe, organizuje, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad državnih službenika u Grupi; obavlja poslove strateškog planiranja prioriteta Ministarstva i organizacionih oblika u resoru Ministarstva, odnosno planiranje svih resursa, prioriteta, implementacija, evaluacija, reformi i organizacija u cilju sprovođenja reforme državne uprave i sagledavanja potreba za promenama funkcija organa u skladu sa strateškim dokumentima, kao i sa nužnim promenama koje proizilaze iz procesa pridruživanja EU; doprinosi upravljanju promenama kao sastavnog dela procesa sprovođenja reforme javne uprave u okviru Ministarstva povezano sa funkcijama resora Ministarstva; obezbeđuje podršku za redovne dubinske funkcionalne analize rada, poslova i radnih zadataka; obavlja dugoročno održive poslove u vezi optimizacije javne uprave i resora sporta i omladine; sarađuje sa svim organizacionim jedinicama Ministarstva i prati planiranje i ostvarivanje ciljeva, posebno u delu izrade predloga Plana rada Ministarstva i strukture Programskog budžeta; vrši analize i predlaže preporuke i praktična rešenja, odnosno reformske mere za svaku funkciju Ministarstva uključujući i funkcije resora za koje je nadležno Ministarstvo; sarađuje sa drugim organima zaduženim za sprovođenje strategije reforme javne uprave i kreiranje javnih politika; obavlja druge poslove koje odredi mnistar.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističkih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje sedam godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji, Zakona o državnoj upravi, Zakona o državnim službenicima, Zakona o sportu, Zakona o mladima i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; znanje engleskog jezika – pismeno (prevod u oba smera) i usmeno; poznavanje rada na računaru − praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja, organizacione sposobnosti i veština rukovođenja – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; veština komunikacije – usmeno.

12) Radno mesto za inspekcijske poslove u sportu, u zvanju savetnik, u Odseku za inspekcijske poslove u sportu, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 61. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: priprema i vrši inspekcijski nadzor nad sprovođenjem zakona i propisa iz oblasti sporta neposrednim uvidom u poslovanje i postupanje fizičkih lica i oranizacija u oblasti sporta; po potrebi nalaže mere u vršenju kontrole; proverava ispunjenost uslova za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti; proverava ispunjenost uslova za vršenje poslova stručnog osposobljavanja za sportska zanimanja, odnosno zvanja; izrađuje periodične izveštaje o obavljenom nadzoru; obavlja druge poslove koje odredi šef Odseka.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili iz naučne oblasti Fizičko vaspitanje i sport na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje jednog svetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o sportu, Zakona o inspekcijskom nadzoru i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika – pismeno (prevod u oba smera) i usmeno; poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office, Internet); veština komunikacije – usmeno.

13) Radno mesto internog revizora, u zvanju samostalni savetnik, Samostalni izvršilac izvan svih unutraših jedinica, u Ministarstvu omladine i sporta, pod rednim brojem 63. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta - 1 izvršilac.

Opis poslova: vrši proveru primene zakona i poštovanja pravila interne kontrole, ocenu sistema interne kontrole u pogledu adekvatnosti, uspešnosti i potpunosti i daje savete kada se uvode novi sistemi, procedure ili zadaci; priprema i podnosi na odobrenje ministru Nacrt povelje interne revizije, strateškog i godišnjeg plana interne revizije; obavlja poslove procene novih sistema za finansijsko upravljanje i kontrolnih sistema; vodi evidenciju o finansijskoj dokumentaciji i vrši reviziju načina rada; prati sprovođenje preporuka navedenih u izveštajima iz prethodno obavljenih revizija; sarađuje sa Državnom revizorskom institucijom; vrši ostale zadatke da bi se ostvarila sigurnost u pogledu funkcionisanja sistema interne revizije; priprema izveštaje o izvršenoj reviziji; obavlja i druge poslove koje odredi ministar.

Uslovi: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke ili ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i najmanje tri godine rada na poslovima revizije, finansijske kontrole ili računovodstveno – finansijskim poslovima, položen državni stručni ispit, položen ispit ili ispunjeni uslovi za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, Uredbe o budžetskom računovodstvu, Pravilnika o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru i delokruga rada Ministarstva omladine i sporta – usmeno; ispunjeni uslovi za ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru – uvidom u uverenje ili drugi dokaz o položenom ispitu ili ispunjenim uslovima za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru (rešenje, potvrda, uverenje, sertifikat); poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika – pismeno (prevod u oba smera) i usmeno; veštine analitičkog rezonovanja i logičkog zaključivanja i organizacione sposobnosti – proveravaće se pismeno, standardizovanim testovima; veština komunikacije – usmeno.

III Mesto rada za sva radna mesta: Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo.
 IV Adresa na koju se podnose prijave: Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo, 11070 Novi Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja: Sandra Vučetić i Sandra Ignjatović, tel: 011/311-7581, radnim danima u periodu od 12 do 15 časova.

Zajedničko za sva radna mesta:

VI Uslovi za rad na svim radnim mestima: državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava: rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Posloviˮ.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; kopirana ili očitana lična karta; izjava u kojoj se stranka opredeljuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko poseduje); original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz kojih se vidi na kom radnom mestu, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Napomena:

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/ uverenje o položenom pravosudnom ispitu.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). 

Odredbom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na sajtu OVDE.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune, dopuštene i razumljive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnommestu provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 5. novembra 2018. godine u Beogradu, u prostorijama Ministarstva omladine i sporta, adresa Bulevar Mihajla Pupina broj 2, istočno krilo.

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama. Kandidati će o datumu, mestu i vremenu sprovođenja svake naredne faze izbornog postupka biti obavešteni na kontakt brojeve koje navedu u svojim prijavama ili usmeno nakon svake završene faze postupka.

NAPOMENE

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošljavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposobljenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita.

Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs umesto uverenja o državljanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od strane javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao), kao i nepotpune, nerazumljive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavljuje se na web stranici Ministarstva omladine i sporta: www.mos.gov.rs, na web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli Ministarstva omladine i sporta i na web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošljavanje „Posloviˮ.

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

MINISTAR

 Vanja Udovičić

Nazad