Pomoćnik ministra Snežana Klašnja na sastanku Evropskog nadzornog komiteta za mlade i Zajedničkog saveta za mlade Saveta Evrope

Od 26. do 28. marta 2018. godine u Budimpšti održan je 60. sastanak Evropskog nadzornog komiteta za mlade Saveta Evrope (CDEJ) i 38. sastanak Zajedničkog saveta za mlade (CMJ). Sastancima su prisustvovali predstavnici 38 vlada država članica kao i brojni predstavnici mladih i međunarodnih organizacija. Ispred Republike Srbije i Ministarstva omladine i sporta, na sastancima je učestvovala pomoćnik ministra, Snežana Klašnja.

Tokom tri dana sastanaka CDEJ i CMJ, razgovarano je o primeni preporuka Komiteta ministara o omladinsklom radu; nacrtu preporuka zemljama članicama Saveta Evrope za unapređenje podrške mladim izbeglicama i migrantima na prelasku u zrelo doba; o jednakom pristupu pravima za mlade; mobilnosti mladih, saradnji vladinog i nevladinog sektora; rezultatima rada Evropske omladinske fondacije; kampanje protiv govora mržnje, primene evropske omladinske kartice; kao i o drugim temama od značaja za razvoj omladinske politike i omladinskog rada.

Na sastancima su razmenjena iskustva, novine i tekuće aktivnosti zemalja članica u oblasti omladinske politike. Pomoćnik ministra Snežana Klašnja  je predstavila rezultate rada u oblasti omladinske politike u 2017.godini kao i  proces izrade novog trogodišnjeg akcionog plana (2018-2020) za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade.

Evropski nadzorni komitet za mlade nadgleda programe Saveta Evrope u omladinskom polju i savetuje Komitet ministara o svim pitanjima u ovom domenu. U procesu donošenja odluka po sistemuko-menadžmenta, CDEJ predstavlja glas vlada država članica.Zajedno sa predstavnicima mladih iz nevladinog sektora (Advisory Council on Youth, CCJ), CDEJ i CCJ sarađuju i usaglašavaju svoje stavove u okviru Zajedničkog saveta za mlade (Joint Council on Youth - CMJ) kako bi se utvrdili prioriteti Saveta Evrope u omladinskom sektoru. Evropski nadzorni komitet za mlade čine predstavnci ministarstava ili drugih tela nadležnih za mlade iz 50 država članica i potpisnica Evropske kulturne konvencije.

 

 

Top