Podrška  regionalnoj  inkluzivnoj omladinskoj inicijativi

Prilikom predstavljanja rezultata projekta Milan Janković, predsednik Udruženja studenata sa hendikepom, istakao je da je projekat sproveden u šest gradova u Srbiji (Vranje, Niš, Jagodina, Obrenovac, Kikinda i Subotica). Organizovani su okrugli stolovi uz učešće mladih sa hendikepom, kancelarija za mlade, udruženja i lokalnih institucija gde se razgovaralo o problemima i preperkama za  inkluziju i koji postojeći resursi se mogu bolje iskoristiti za poboljšanje položaja mladih sa hendikepom u svakoj lokalnoj zajednici. Zatim su održane lokalne ulične akcije na kojima su zainteresovani  mogli i da se na kreativan i aktivan način upoznaju sa položajem mladih se hendikepom.

Prisutne je pozdravila Snežana Klašnja, pomoćnica ministra, koja je istakla da su jednake šanse i socijalna uključenost  pririortetni ciljevi u prethodnoj, a i u novoj Nacionalnoj strategiji za mlade, te je  Ministarstvu partnerstvo sa udruženjima mladih u sprovođenju ovih ciljeva neophodno, a naročito partnerstvo sa udruženjima koja okupljaju mlade  iz ranjivih grupa. Takođe, inkluzivna omladinska politika je jedan od standarda rada preporučen kancelarijama za mlade. Pored ovoga iskoristila je priliku da se zahvali Udruženju studenata sa hendikepom koje je imalo predstavnike u tri tematske grupe prilikom izrade Nacionalne strategije za mlade 2015-2025. godine.

Marija Bulat, predstavnica Krovne organizacije mladih Srbije, istakla je da je Udruženje studenata sa hendikepom član ovog saveza, čime su ravnopravno uključeni u kreiranje omaldinske politike na svima nivoima.

Zatim je usledila diskusija na kojoj je jedan od mladih sa hendikepom rekao da se mladi sa hendikepom obraćaju kancelarijama za mlade, jer im je tamo mesto kao i svim mladim ljudima.

U zaključnim razmatranjima je konstatovano da se aktivnosti na inkluziji mladih sa hendikepom u lokalnoj zajednici nastavljaju uz poseban naglasak na uključivanje lokalanih samouprava i motivisanju i osnaživanju mladih sa hendikepom za samozastupanje.

Top