Министарство омладине и спорта расписује јавни позив за достављање предлога посебног програма у области спорта у Републици Србији

СА ДЕФИНИСАНИМ ПРОГРАМСКИМ ЗАДАТКОМ:

 „ПОВЕЋАН БРОЈ СПОРТСКИХ СЕКЦИЈА И ДРУГИХ ВАННАСТАВНИХ СПОРТСКИХ И РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ШКОЛСКОГ И УНИВЕРЗИТЕТСКОГ СПОРТА”

ПРОГРАМСКИ ЗАДАТАК

Програм који се реализују кроз унапред дефинисан програмски задатак мора бити из области општег интереса у области спорта из члана 112. став 1. тачка 9) Закона о спорту: унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена, младих и особа са инвалидитетом.

Програмски задатак се односи на повећање понуде спортских садржаја, укључивања младих у рекреативне и бесплатне спортске активности: 

 • програмски задатак је активност утврђена чланом 112. став 1. тачка 9. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), као и Програмском структуром буџета Министарства омладине и спорта за период 2019-2021, у оквиру:

-Програма „Развој систем спортаˮ, и посебног Циља - Промоција и подстицање бављења спортом у свим сегментима становништва посебно жена, деце, младих и особа са инвалидитетом,

-Програмске активности „Уређење и надзор система спортаˮ, и посебног Циља - Побољшање услова за реализацију школског и универзитетског спорта,

-и Пројекта „Посебни програми у области спортаˮ, кроз реализацију два Циља -Повећање доступности спорта свим грађанима Републике Србије, а нарочито деци, младима, женама и особама са инвалидитетом кроз обезбеђење услова за бесплатно бављење спортом и обезбеђење услова за безбедно бављење спортом;

 • циљ програмског задатака је да више младих буде укључено у систем рекреативног спорта;
 • очекивани резултат реализације програмског задатка је да се повећа број младих који се баве спортом за 10-15% до 2021. године;
 • методологија и активности у оквиру програмског задатака се ослањају на омогућавање младима да се бесплатно баве једним од понуђених спортова, а према следећим критеријумима:

-Омогућити младима да се бесплатно баве изабраним спортовима, у складу са постојећим условима, у следећим центрима: Београд, Нови Сад, Суботица, Ниш и Крагујевац, и то у јавним или државним спортским објектима (хале, базени…) које подносилац програма доставља као део програмског задатка;

-да су заступљени и спортови особа са инвалидитетом;

-да носилац програма сaрaђуje сa унивeрзитeтимa, зajeдницaмa   фaкултeтa и виших шкoлa  рaди рaзвoja физичкe културe, a прe свeгa спoртa кoд пoпулaциje младих; 

 • време реализације програмске активности: прва фаза, спровођење јавне набавке до 30. априла 2019. године, друга фаза, конкретна реализација програмске активности од 31. јула до 31. децембра 2019. године;
 • извештавања о реализацији одобреног програма се врше у роковима и на начин утврђен Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задовољава општи интерес у области спорта.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – НОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

Носилац програма мора да:

1) буде регистрован у складу са законом;

2) буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом о спорту;

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије одређено;

4) има седиште у Републици Србији;

5) је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6) је претходно обављао делатност најмање годину дана;

7) испуњава, у складу са Законом о спорту, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

8) је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма којима се остварује општи интерес у области спорта ранијих година;

9) располаже капацитетима за реализацију програма.

Носилац програма не може да:

1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

Предлоге посебног програма могу у складу са чланом 116. став 4. Закона о спорту да подносе Олимпијски комитет Србије, Параолимпијски комитет Србије и Спортски савез Србије у своје име и у име својих чланова, као и друге организације у области спорта.

ОСТАЛИ КРИТЕРИЈУМИ У ПОГЛЕДУ ОДАБИРА И ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА

1. Предложени програм треба у погледу квалитета, садржине и природе да испуњава следеће критеријуме: 

 • да је од националног значаја, односно од интереса за Републику Србију или од ширег регионалног значаја;
 • да је у складу са законом, општим актима носиоца програма и спортским правилима надлежног националног савеза;
 • да има значајан и дуготрајан утицај на развој спорта у Републици Србији;
 • да има високу сразмеру између учинка и коштања програма;
 • да не постоји никаква сумња у могућност реализовања програма;
 • да предвиђа ангажовање одговарајућег броја учесника у програму и потребне ресурсе за реализацију програма;
 • да активности предвиђене програмом нису већ обухваћене одобреним годишњим програмом носиоца програма.

2. Одобрени програм се финансира у висини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи утрошак средстава из буџета Републике Србије постигну намеравани резултати.

3. Одобрени програм се финансира преношењем средстава на посебан наменски рачун код Министарства финансија-Управе за трезор.

4. Финансијски план за реализацију програма, односно пројекта састоји се из непосредних трошкова реализације програма, односно пројекта у вези зарада и хонорара лица ангажованих на непосредној реализацији програма, односно пројекта, материјалних трошкова и административних трошкова реализације програма, односно пројекта (оправдани директни трошкови) и додатних оправданих трошкова носиоца програма, односно пројекта (оправдани индиректни трошкови) који не могу бити већи од 15% од оправданих директних трошкова.

5. Програм се финансира једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма.

6. Предлог програма се одобрава у зависности од тога да ли је за програм потребно обезбедити финансијска средства у целини или у одређеном делу из буџета Републике Србије.

7. Носилац програма може поднети само један предлог програма по овом Јавном позиву.

8. Министарство омладине и спорта одобрава један програм по овом Јавном позиву.

9. Са подносиоцем одобреног програма Министарство омладине и спорта закључује уговор у складу са Законом о спорту. Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од осам дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ:

Подносилац предлога програма је обавезан да достави следећу документацију:

Основна документација:

 1. пропратно писмо;
 2. образац предлога програма.

Пратећа документација:

 1. копија решења о упису у надлежни регистар у складу са Законом о спорту (решење о превођењу или решење о оснивању у АПР);
 2. копија потврде о отвореном посебном наменском рачуну код Министарства финансија-Управе за трезор;
 3. копија Потврде о извршеној регистрацији (ПИБ).

Обрасци Предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма  морају бити попуњени и послати (предати) у три примерка, као и оверени печатом организације и потписани од стране овлашћеног лица. Образац предлога програма треба да буде достављен такође и у електронској форми (CD, флеш).

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Пријава се доставља у једној запечаћеној коверти/пакету, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту. Сва обавезна и пратећа документација као и CD, флеш, морају бити достављени у једној коверти или пакету.

Предлог програма чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир (сматраће се да није испунио формалне услове).

Пријава се шаље препорученом поштом, куриром или лично, на доле назначену адресу:

Министарство омладине и спорта

(за Конкурс у области спорта)

Сектор за спорт

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Нови Београд

Смернице за подносиоце посебног програма можете преузети ОВДЕ, а правилник одобравању и финансирању спорта можете преузети ОВДЕ.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 28. фебруара 2019. године,

Планирана средства за реализацију овог програмског задатка у оквиру посебних програма износе укупно 16.000.000,00 (шеснаестмилиона) динара.

Top